card

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

Тогтвортой хөгжил нь бидний бизнесийн амин чухал хэсэг бөгөөд байгаль орчноо хамгаалах, ажилчдын эрүүл, аюулгүй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, олон нийттэй хамтран ажиллах зэрэгт бид анхаарч ажилладаг. Алсын хараа, үнэт зүйлсийнхээ хүрээнд оролцогч талуудтай шударга, ёс суртахуунтайгаар хамтран ажиллаж үнэ цэнэ бий болгох нь бидний хийж байгаа бүх зүйлийн үндэс суурь болдог.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Цааш үзэх

ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Цааш үзэх

ОЛОН НИЙТ

Цааш үзэх

Хүсэлт илгээх